آمار شرایط چاپ مقاله - انجمن علمی کشاورزی دانشگاه پیام نور شهرضا
چهارشنبه 30 دی‌ماه سال 1388

شرایط چاپ مقاله

نوشته شده توسط: رضا

1)متن کامل آن مقاله قبلا در هیچ مجله یا نشریه ای چاپ نشده باشد
2)مقالات به زبان فارسی یا انگلیسی باشد
3)عنوان باید کوتاه وگویا باشد واز 15 واژه تجاوز نکند
4)چکیده باید در یک پاراگراف وحداکثر 15 سطر باشد
5)مقاله باید دارای یک برگ مشخصات مقاله شامل:
نام ونام خانوادگی نویسندگان رشته تحصیلی وشماره تماس وامضا باشد
6)در صورت ضرورت برای تشکر وقدردانی از موسسات وافراد سپاسگزاری باید قبل از منابع آورده شود
7)منابع فارسی در ابتدا وسپس منابع انگلیسی ذکر شوند
8)منابع ترجمه شده باید ذکر شوند
9)واژگان کلیدی به فارسی در پاورقی آورده شوند

10)در صورت امکان یک نسخه تایپ شده از مقاله هم آورده شود