آمار درخت.... - انجمن علمی کشاورزی دانشگاه پیام نور شهرضا
شنبه 1 اسفند‌ماه سال 1388

درخت....

نوشته شده توسط: رضا

زیباتر از درخت در اسفندماه چیست؟

بیداری شکفته پس از شوکران مرگ.

زیباتر از درخت در اسفندماه چیست؟

زیر درفش صاعقه و تیشه تگرگ.

               

                                            شعر از

                                                     دکتر شفیعی کدکنی